GRUPY DOCELOWE

Projekt skierowany jest do poniższych grup docelowych:

• Przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich, działające w obszarze nanotechnologii lub pośrednich sektorów przemysłu, jak również właściwe kluczowe osoby pracujące w tych sektorach, np. dyrektorzy, kierownicy projektów, menażerowie ds. rozwoju i innowacji;
• Absolwenci szkół wyższych w dziedzinach nauk ścisłych (fizyka, chemia, biologia), medycyny, inżynierii;
• Centra transferu technologii/biura koordynujące współpracę przemysłu i (technicznych) uczelni wyższych, piony strategiczne/działy zajmujące się wdrożeniami w centrach naukowo-badawczych, jak również menadżerowi tych centrów, naukowcy i badacze, brokerzy transferu technologii: konsultanci, trenerzy, mentorzy, analitycy, itp.;
• Inni interesariusze: instytucje kształcące zawodowo, regionalne agencje rozwoju, decydenci polityczni, izby handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia branżowe, fundacje mające związek z nanotechnologiami, inwestorzy, pracownicy urzędów patentowych, itp.


Projekt będzie stanowił wsparcie dla:

OBECNYCH MENADŻERÓW, tak by zidentyfikowali oni własne zawodowe siły i słabości, podnieśli swoje kompetencje oraz zyskali potwierdzenie posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w oparciu o standardy ECTS/ECVET;
ABSOLWENTÓW, w celu zidentyfikowania luki pomiędzy zdolnościami, które już posiadają, a tymi, które są wymagane do wykonywania określonych zadań na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach, także w celu szybkiego nabycia niezbędnej wiedzy, poznania narzędzi i zdobycia doświadczeń.